مُردَم

        اندر حسرت فهم درست....

مَردُم

        اندر حسرت فهم درست....

مَردَم

        اندر حسرت فهم درست....

 

/ 10 نظر / 47 بازدید

مُردَم اندر حسرت انصاف.... مَردُم اندر حسرت انصاف.... می ندیدم مَرد اندر حسرت انصاف....

مردم اندر حسرت یک غزل نو از شما...

@

مُردم اندر حسرت فهم درست به قدری شیوا و کامل که علاوه کردن هر واژه دیگری زاید است!

ب 1

مُردم اندر حسرت یک بیان بی تکلف و خالی از صنایع و جناس! مُردم اندر حسرت یک حسرت ساده او

happy buddha

سالها هست که با واژگان فهم و دست نا آشنا شده ام چون سالهاست که نه فهمی دیده ام نه درستی!

...

آهای مَردُم !! من مُردَم اندر حسرت فهم درست مَردَم....

مندی

دو بند اول رو فهمیدم سومی رو خیلی کم دیدم

هیدا

بسیار زیبا بود...