شبیه

        خوابِ فراموش شده ام

تو اما

       انگار

             بودی

                     در آن !

/ 1 نظر / 57 بازدید

راستی خبرت بدهم ٬! خواب دیده ام خانه ای خریده ام ٬ بی پرده ٬ بی پنجره ٬ بی در ٬ بی دیوار ٬ هی بخند !