راست

         ریست

                   کنی

بهتر است

              تا

                 چپ

                       چیپ

                              باشی!

/ 9 نظر / 49 بازدید
original @

چشم چپ خویشتن برآرم تا چشم نبیندت بجز راست

راست چپ !! سیاسیه ؟

اینجا صحبت از خداست .... http://paramchaytania.persianblog.ir/

کُپُل

آقا اجازه ، ما نفهمیدیم

کُپُل

آقا اجازه، بابام میگه پس تو مدرسه به شما چی یاد میدن؟

عینکی

آقا اجازه، ما بگیم ؟

اکرم

این راستی ها خیلی راست بودند چپی ها اومدن تا حرص راستی ها رو در بیارند

چیپ بودن در هر کاری چپه شدن است نبودن بهتر از چیپ بودن است

هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست