فرار می کنم

از دست

عاشقی هایم!

رمیده

         ماهی

                  تنهای

                           تُنگ

                                  آبم

                                        من!

/ 3 نظر / 50 بازدید

به جناب بحر صافی، برویم همچو سیلی که خوش است بحر او را که بداند آشنایی تو که جنس ماهیانی، سوی بحر ازان روانی که به حوض و جو نیابی تو فراخی و فضایی نم و آب حوض و جیحون همه عاریه‌ست و عارض تو مدار از عوارض خردا طمع وفایی

بسیار زیبا.......

زهرا

سودای تنهایی مپز در خانه ی خلوت مخز چون روز عرض عاشقان پیش آی و پیشاهنگ شو