سلول 

مغز من

انفرادی ست

بند انگشتان تو

هواخوری...

بیا فرار کنیم!

/ 2 نظر / 82 بازدید
اکرم

سلام ودرودبیکران چو تخته پاره بر موج رها رها رها من

اکرم

سلام ودرودبیکران چو تخته پاره بر موج رها رها رها من