مانند باد در تن خود ،خانه ميکنم              -

    منزل ميان خانه ويرانه ميکنم

   میسورم از خيال و به صد رنگ ميشوم    

   پرهای رنگ را تن پروانه ميکنم                  

 در اين يقين سنکی ملعون ،ميان عشق   

   آن يار را ،يگانه ی بتخانه ميکنم 

                          دکتراميرحسين سجاديه           

ويليام جيمز فيلسوف وپراگماتیست آمريکايی در کتاب اراده معطوف به باور معتقد ا ست که آدمی را اگر به حال خودش واگذار کنند جزم انديش ميشود . او شرافت آدمی را با   توان شک کردنش محک می زد. برای فيلسوفان وجه خرمگسی سقراط خيلی جذاب است ...خواب آتنی ها را به هم  ميريخت!                                                                   

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ٢:٠٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٢
تگ ها :