sunglow by: maria mariaهر روز

       دلم

            برایت تنگ تر می شود...

                                         سایز کم نمی کنی؟

لا مذهب!

از "رژیم" اسلامی

                      یا روزه ی "سکولار"

 یکی را بگیر!

 

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ٦:۳٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٩
تگ ها :

 

گریز اثر: mammamia  Hajnalkaچه آسان

         از کوره

                  در می روی

                                از دستم

                                          مثل جورابت!

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٩
تگ ها :

 

sunset of tehran...by: iman malekiبه سالیان

آخر حکیم غرب

                  مایستر اکهارت بود

و

آخر حکیم شرق

                     کنفوسیوس...

امروز اما

آخر حکیم غرب

                    مکاره ا ی ست هایپر استار

 و

آخر حکیم شرق

                     بابایی

                             در روزگار فرزند سالاری!

                                                       (هایپراستار-مرداد89)

 

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ٢:٥٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸٩
تگ ها :

 

poul klee

  

  

روزه خوار!

 در حد ترخص دلم ایستاده ای

و

شکسته اش می خوانی؟

استهلالت نمی کنم دیگر!

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ٢:٢٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٩
تگ ها :

 

death-fire by: paul klee

  

هربار

"سر"زده می آیی

تا

کچلم کنی...

که یکی باشم مثل خودت!

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٩
تگ ها :

 

 parkidol by:paul klee 

دنبال معشوق شعرهایم نباش

                                        منم!

مردی تنها

            در میانه ی فصلی گرم

که فروغ هم نمی خوانم!

وگرنه

پُکی می زدم

                  در فاصله ی رخوتناک تصویر تو

                                                         و خودم...

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱٢:۱٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٩
تگ ها :

 

تمام روزگار من

تازه

آغاز ماجرای تو بود...

کم آوردم!

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱۱:٥٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٩
تگ ها :

 

تباکی را می دانستم که نمی دانی...

تقیه را هم؟!

تو که هر روز این وی زی بلی...

"نیست خاموشی آیین چراغ"!!

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٩
تگ ها :

 

در دودلیِ باریدن و نباریدن

تباکی می کنم

                    برای دلم

                    تا محتاج تقیه ی تو نباشم!

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ٤:۳٧ ‎ب.ظ روز شنبه ٩ امرداد ۱۳۸٩
تگ ها :

 

در بدبختی ام

                  بی تو

                          خوشبخت ترم

                                             تا با تو

                                                     که خوشبخت بودم!

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ٢:٠٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٩
تگ ها :

 

می خواستم به زور دوستت داشته باشم

می خواستی به زور دوستم داشته باشی

می خواستم به زور دوستم داشته باشی

می خواستی به زور دوستت داشته باشم

                    مثل مزد نگهبان دستشویی پارک هنرمندان

                                         که اگر نمی گرفت

                                                            ...هم می گرفت

                                                                     p→p~

                                                               p

                                       (پارک هنرمندان- مرداد 89)

                                                                                         

ارسطو خیال می کرد   p→~p و p→p~بیانگر بک تناقض است اما منطق جدید نشان داد که ارسطو اشتباه کرده و این عبارت معادل برقراری تالی است. 

 

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱:٢٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٩
تگ ها :